Устав на НАБОО

УСТАВ на Националната Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици, дружество с нестопанска цел в частната полза

(Изменен с решение на Общото събрание на НАБОО от 11.06.2005г., с Решение на Общото събрание на НАБОО от 22.01.2011г.с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г., с Решение на извънредно Общо събрание на НАБОО от 12.05.2012г., с Решение на Общото събрание от 16.03.2013г.)

 

Глава първа

Общи положения

Член 1
/1/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията е национална, доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация, с нестопанска цел, в частна полза и се нарича: ”НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПТОМЕТРИСТИ И ОПТИЦИ”, съкратеното наименование е НАБОО. На английски език пълното наименование се изписва: NATIONAL ASSOCIATION OF BULGARIAN OPTOMETRISTS AND OPTICIANS, съкратеното наименование на английски език е NABOO.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията е юридическо лице, учредено, съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията извършва дейност в частна полза на своите членове, съгласно настоящия Устав и законите на Република България.

/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията има запазени и защитени от закона, наименование и /4/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията е пълноправен член на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика /ЕСОО/ и Европейската Академия по Оптометрия и Оптика /ЕАОО/.
 

Член 2
/1/(Изменен с Решение на Общото събрание от 22.01.2011г.) Седалището на Асоциацията е в град София, ул.”Георг Вашингтон” 22, община Столична.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Всяко изходящо писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното наименование и данни за седалището и съдебна и регистрация.

/3/ Асоциацията се създава за неопределено време.

 

Глава втора 

Цел и дейност

Член 3
Целите на Асоциацията са:
1. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) защита на професионално обществените интереси на членовете си;
      2. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) издигане на престижа на професията очна оптика и оптометрия;
      3. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) утвърждаване на висок морал, лоялност и професионализъм у българските оптици;
      4. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) обединяване и организиране на членовете в единна, независима, бъдеща съсловна  организация, за защита на професионално-обществените им интереси.

 

 Член 4
За осъществяване на целите си Асоциацията развива следните дейност:

1. разработва стратегии, програми и проекти във връзка с реализиране на целите си;
2.  (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  изготвя становище по нормативни актове, касаещи професионалната дейност;
3. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) разработва стандарти и норми за качеството на оптичните и оптометричниуслуги; изготвя професионални и етични правила в оптическия бранш и следи за тяхното изпълнение.
4. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) изготвя и представя свои платформи, програми, становища, искания и декларации, пред държавни, стопански, обществени институции и организации.
5.  (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) организира семинари, симпозиуми и срещи за запознаване на членовете си с най-високите постижения в областта на оптиката и оптометрията;
6.  (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) участва във формирането на нормативната база, стратегия, политика в областта на професията и образованието;
7.   осъществява контакти с други сродни организации в страната и чужбина;
8. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) осъществява информационно и правно обслужване на своите членове;
9. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) съдейства за осъществяване на контакти между членовете си;
10.организира защита и представителство на своите членове пред различни държавни, общински и международни органи и институции.
11. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията води  регистър на оптиките и професионално ангажираните в тях лица.

 

Член 5
Асоциацията ще извършва и ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ за постигане на целите си, а именно: организиране на панаири, изложби и бизнес срещи, издателска, рекламна и информационна дейност, курсове за повишаване на квалификацията;

 

Член 6
Асоциацията не разпределя печалба. Приходите от дейността и се изразходват за осъществяване на целите й.

 

Глава трета

Членство, права и задължения

Член 7 (Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)
/1/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Членството в Асоциацията е доброволно и индивидуално. В Асоциацията може да членува всяко физическо лице, което е български гражданин, има завършено образование в областта на очната оптика и/или оптометрията и упражнява съответната дейност на територията на Република България.

/2/ Член на Асоциацията може да бъде и българско юридическо лице, което осъществява дейност в областта на очната оптика и/или оптометрия на територията на Република България и е търговско дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон.

/3/ Почетни членове се избират от Общото събрание за специални заслуги в областта на оптометрията и оптиката и могат да бъдат само физически лица.

 

Член 8 (Изменен с Решение на Общото събрание от 22.01.2011г и 12.05.2012г.)
Приемането и освобождаването на членове на Асоциацията се извършва с единодушно решение на УС след отправено писмено заявление. При липса на единодушие, всеки конкретен случай се  разглежда от ОС на Асоциацията.

Член 9
Всеки член има право:

 • да участва в Общото събрание с право на глас;
 • да прави предложения за дейността на НАБОО;
 • да бъде избран и да избира ръководни органи на Асоциацията;
 • да получава информация за дейността на организацията и за изпълнението на набелязаните цели, задачи и програми;
 • да предизвиква по всяко време комисия за проверка дейността на УС и на Председателя;
 • да ползва материалната база на Асоциацията.

 

Член 10
Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  да спазва Устава на Асоциацията и решенията на ОС на НАБОО;
2. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) да спазва Етичния кодекс на професията;
3.  да плаща редовно членски внос;
4.  да съдейства за изпълнение целите на Асоциацията;
5.  да участва в мероприятия и дейността на Асоциацията.

 

Член 11
Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:
1.  (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) по желание на всеки член на Асоциацията, в едномесечен срок след отправяне на едностранна писмена молба, адресирана до УС на Асоциацията;
2. при неплащане на членски внос до три месеца след определените от ОС срокове за   плащане;
3. при извършване на дейност, в противоречие с разпоредбите на настоящия устав и подронваща авторитета на Асоциацията;
4. при смърт на физическото лице или поставяне по пълно запрещение, както и при прекратяване на дейността на юридическото лице, на основанията според ТЗ.

 

Член 12
/1/ Предложение за изключване на член от Асоциацията може да се направи от Управителния съвет, негов член или член на Асоциацията. Предложението трябва да бъде мотивирано и направено в писмена форма. То се разглежда на редовно заседание на Общото събрание.
/2/(Нов с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)Когато членството в Асоциацията се прекратява поради неплащане на членски внос, изключените членове на Асоциацията имат право да продължат членството си в Асоциацията след издължаване на всички неплатени вноски.

Член 13 (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)
Редовите, Напускащите и изключени членове нямат право върху имуществото на Асоциацията.

 

Глава четвърта

Устройство

Член 14
Органи на Асоциацията са:
Общо събрание;
– Управителен съвет;

– Председател на УС;

 

Член 15
/1/ Общото събрание е висш ръководен орган на Асоциацията;
/2/ ОС се състои от всички членове на Асоциацията;
/3/ ОС се провежда най-малко един път годишно;

 

Член 16
Общото събрание има следните правомощия:

 • Изменя и допълва устава на Асоциацията;
 • Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • Определя размера на членския внос;
 • Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на      Асоциацията;
 • Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 • Взема решения за участие в други организации;
 •    Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;
 • Приема бюджета на Асоциацията;
 • Приема годишен отчет за дейността на Управителния съвет;
 • Взема решения по други въпроси, предвидени в устава.

11. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  Взема решения по други въпроси, касаещи Асоциацията и членовете и.

 

Член 17
/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж в годината. УС свиква ОС по негова инициатива или по искане на 1/10 от членовете на Асоциацията. Ако във втория случай УС не свика с писмена покана ОС в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Поканата за свикването на Общото събрание се обнародва в „Държавен вестник” и на официалния уеб сайт наНАБОО,  поставя се на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

/3/ Поканата трябва да съдържа проект на дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му, както и съобщение по чия инициатива се свиква.

 

Член 18
/1/ Заседанията на ОС се ръководят от избран на заседанието председател. До избирането на Председател на събранието работата му се ръководи от Председателя на УС.

/2/ За всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от присъствалите членове на Асоциацията. Към протоколът се прилагат документите от заседанието.

 

Член 19
Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Асоциацията. Ако не са се явили необходимото число членове на събранието, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

Член 20
/1/ Всеки член на Асоциацията  има право на един глас.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Физическите лица, членове на Асоциацията имат право на един глас в ОС, който се осъществява лично от физическото лице или от упълномощено от него лице.

/3/ Юридическото лице, член на Асоциацията има право на един глас, който се осъществява или от представляващия ЮЛ или упълномощен от него.

 

Член 21
/1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от гласовете на присъствалите членове.

/2/ При вземане на решения за изменението на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането и с друга, е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат решения.

 

Член 22
(Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)
/1/ Асоциацията се управлява от Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 2 години.

/3/ Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)Управителния съвет е в състав от 4 члена и Председател, които се избират измежду членовете на Асоциацията от Общото събрание.
/4/ Управителния съвет избира между членовете си Заместник -председател.

/5/ Юридическите лица, членове на Асоциацията  могат да участват в Управителния съвет с един представител,който е избран от Общото събрание.

 

Член 23
Управителния съвет има следните правомощия:

 • да представлява Асоциацията;
 • да определя адреса на управлението на Асоциацията;
 • (Изменен с Решение на Общото събрание от 04.02.2012г.) избира и предлага за освобождаване членовете на Асоциацията;
 • да осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 • управлява имуществото на Асоциацията;
 • подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 • взима решения за свикване на ОС;
 • приема правила за организацията на работата си;
 • при прекратяване на Асоциацията извършва ликвидация  или избира ликвидатор;
 • взема решения по всички въпроси, които според устава или по закон не спадат в правомощията на ОС;

 

Член 24
/1/ Управителния съвет се свиква на заседания от Председателя си най-малко веднъж на два месеца.

/2/ За всяко заседание се води протокол, който се подписва от присъстващите членове.

/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.Присъстващо е и лице, с което има установена двустранна телекомуникационна връзка, в реално време, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданите въпроси и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите, а решенията свързани с разпореждането на имущество, от всички членове;
/5/ УС може да вземе решения и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

 

Член 25
/1/Председателят на УС се избира от Общото събрание;
/2/ Председателят на Асоциацията има следните права и задължения:

 • 1. представлява Асоциацията лично, съгласно дадените му правомощия от УС;
 • 2.организира дейността на Асоциацията и осъществява оперативно ръководство;
 • 3. управлява имуществото на Асоциацията и осъществява оперативно ръководство;
 • 4. по решение на УС или по своя инициатива свиква ОС;
 • 5. организира подготовка и провеждането на заседанията на УС;
 • 6. председателства заседанията на УС;
 • 7. осигурява изпълнението на решенията на УС;
 • 8. сключва и прекратява допустимите от закона договори от името на Асоциацията;
 • 9. изпълнява и други функции, които не са от изключителна компетентност на ОС или УС.

 

Глава пета

Имущество

Член 26

/1/ Имуществото на Асоциацията се състои от пари, движими и недвижими вещи и вещни права, права на ползване, права върху обекти на интелектуална собственост и авторски права.
/2/ Имуществото на Асоциацията се формира от членски внос, дарения, произходи от дейността на Асоциацията.
/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 16.03.2013г..).
Размерът начленският внос за членовете на Асоциацията е както следва:

а) За неработещи ученици и студенти до 25 годишна възраст, обучаващи се в сферата на  оптиката и оптометрията, в размер на 60 лева, платими до 31 декември на текущата календарна година.

б)  За физически лица, заети професионално в оптическия бранш, в размер на:
12 лева месечно, платими – месечно до 20 число на текущия месец и годишно – в размер на 120 лева, платими до 31 март на текущата календарната година.

в)  За юридически лица, представляващи оптически магазини и вериги оптики, в размер на два пъти членския внос за физическите лица, а именно:
24 лева месечно, платими – месечно до 20 число на текущия месец и годишно – в размер на 240 лева, платими до 31 март на текущата календарната година.

Юридическите лица, представляващи оптически магазини и вериги оптики, заплащайки в срок членския си внос се ползват със следните преференции:

 • Всички техни служители, членове на Асоциацията като физически лица, ползват 20% отстъпка от годишния си членски внос.
 • Всички техни служители /независимо дали са членове на Асоциацията или не/, ползват 20% отстъпка от такса участие, при събития, организирани под егидата на НАБОО.

г)  За юридически лица – фирми, занимаващи се с внос, дистрибуция и производство  на оптически материали, в размер на три пъти членския внос за физическите лица, а именно:
36 лева месечно, платими – месечно до 20 число на текущия месец и годишно – в размер на 360 лева, платими до 31 март на текущата календарната година.

Юридическите лица, представляващи фирмите, занимаващи се с внос, дистрибуция и производство  на оптически материали, заплащайки в срок членския си внос се ползват със следните преференции:

 • Ползват 20% отстъпка от таксата участие по време на мероприятия /семинари, сесии, форуми, рекламни събития и др./ организирани под егидата на НАБОО
 • Всички техни служители, членове на Асоциацията като физически лица, ползват 20% отстъпка от годишния си членски внос.
 • Всички техни служители /независимо дали са членове на Асоциацията или не/, ползват 20% отстъпка от такса участие, при събития, организирани под егидата на НАБОО +  1/един/ допълнителен, безплатен рекламен постер .
 • По време на Общо събрание на Асоциацията имат право на 1/един/ безплатен рекламен постер в залата на събитието.

/4/ Размерът на членският внос може да бъде променян на редовно заседание за Общото събрание.

/5/  (Нова – с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)  Почетните членове на Асоциацията не заплащат членски внос.

 

Глава шеста

Прекратяване

Член 27
Асоциацията се прекратява на следните основания:

 • по решение на Общото събрание;
 • при обявяване на несъстоятелност;
 • по решение на съда по регистрацията му.

 

Член 28
/1/  При прекратяване на Асоциацията, се извършва ликвидация на УС на Асоциацията или на определено лице.
/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Ликвидацията се извършва от УС на Асоциацията. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Асоциацията, осребряване на  неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите му.

 

Член 29
Имуществото на Асоциацията, след ликвидация и след удовлетворяване на кредиторите на Асоциацията  се разпределя между неговите пълноправни членове или съгласно решение на УС към момента на прекратяването му.

 

Председател на УС на НАБОО:
Мария Миланова

 

Вашият коментар