Устав на НАБОО

УСТАВ

 на

Националната Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици

(Изменен с решение на Общото събрание на НАБОО от 11.06.2005г., с Решение на Общото събрание на НАБОО от 22.01.2011г., с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г., с Решение на извънредно Общо събрание на НАБОО от 12.05.2012г., с Решение на Общото събрание от 16.03.2013г., с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г., с Решение на Общото събрание от 06.10.2019 г.)

  Глава първа

Общи положения

Член 1

 /1/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията е национална, доброволна, неправителствена, неполитическа, нерелигиозна организация, с нестопанска цел, в частна полза и се нарича: ”НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПТОМЕТРИСТИ И ОПТИЦИ”, съкратеното наименование е НАБОО. На английски език пълното наименование се изписва: NATIONAL ASSOCIATION OF BULGARIAN OPTOMETRISTS AND OPTICIANS, съкратеното наименование на английски език е NABOO.

 /2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията е юридическо лице, учредено, съгласно закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията извършва дейност в частна полза на своите членове, съгласно настоящия Устав и законите на Република България.

/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията има запазени и защитени от закона, наименование и знак.

/4/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Асоциацията може да си взаимодейства с други организации в страната и чужбина, както и да членува в тях.

Член 2

 

 /1/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Седалището и адресът на управление на Асоциацията е в град София, Столична община, п.к. 1202, район Възраждане, ул. ”Георг Вашингтон” 22.

  /2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Всяко изходящо писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа нейното наименование и данни за седалището и съдебна ѝ регистрация.

/3/ Асоциацията се създава за неопределено време.

Глава втора 

Цел и дейност

Член 3

Целите на Асоциацията са:

 1. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) защита на професионално обществените интереси на членовете си;
 2. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) издигане на престижа на професията очна оптика и оптометрия;
 3. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) утвърждаване на висок морал, лоялност и професионализъм у българските оптици;
 4. (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) обединяване и организиране на членовете в единна, независима браншова организация за защита на професионално-обществените им интереси.

 

 

 Член 4

За осъществяване на целите си Асоциацията развива следните дейност:

 1. разработва стратегии, програми и проекти във връзка с реализиране на целите си;
 2. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  изготвя становище по нормативни актове, касаещи професионалната дейност;
 3. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) разработва стандарти и норми за качеството на оптичните и оптометрични услуги; изготвя професионални и етични правила в оптическия бранш и следи за тяхното изпълнение.
 4. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) изготвя и представя свои платформи, програми, становища, искания и декларации пред държавни, стопански, обществени институции и организации.
 5. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) организира семинари, симпозиуми и срещи за запознаване на членовете си с най-високите постижения в областта на оптиката и оптометрията;
 6. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) участва във формирането на нормативната база, стратегия, политика в областта на професията и образованието;
 7. осъществява контакти с други сродни организации в страната и чужбина;
 8. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) осъществява информационно и правно обслужване на своите членове;
 9. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) съдейства за осъществяване на контакти между членовете си;
 10. организира защита и представителство на своите членове пред различни държавни, общински и международни органи и институции.
 11. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Асоциацията води регистър на оптиките и професионално ангажираните в тях лица.

Член 5

Асоциацията ще извършва и ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ за постигане на целите си, а именно: организиране на панаири, изложби и бизнес срещи, издателска, рекламна и информационна дейност, курсове за повишаване на квалификацията;

Член 6

Асоциацията не разпределя печалба. Приходите от дейността ѝ се изразходват за осъществяване на целите ѝ.

Глава трета

Членство, права и задължения

Член 7 (Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)

/1/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Членството в Асоциацията е доброволно и индивидуално. В Асоциацията може да членува всяко физическо лице, което е български гражданин, има завършено образование в областта на очната оптика и/или оптометрията и упражнява съответната дейност на територията на Република България.

/2/ Член на Асоциацията може да бъде и българско юридическо лице, което осъществява дейност в областта на очната оптика и/или оптометрия на територията на Република България и е търговско дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон.

/3/ Почетни членове се избират от Общото събрание за специални заслуги в областта на оптометрията и оптиката и могат да бъдат само физически лица.

Член 8 (Изменен с Решение на Общото събрание от 22.01.2011г. и 12.05.2012г.)

Приемането и освобождаването на членове на Асоциацията се извършва с единодушно решение на УС след отправено писмено заявление. При липса на единодушие, всеки конкретен случай се  разглежда от ОС на Асоциацията.

Член 9

Всеки член има право:

 1. да участва в Общото събрание с право на глас;
 2. да прави предложения за дейността на НАБОО;
 3. да бъде избран и да избира ръководни органи на Асоциацията;
 4. да получава информация за дейността на организацията и за изпълнението на набелязаните цели, задачи и програми;
 5. да предизвиква по всяко време комисия за проверка дейността на УС и на Председателя;
 6. да ползва материалната база на Асоциацията.

Член 10

Всеки член на Асоциацията е длъжен:

 1.    (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  да спазва Устава на Асоциацията и решенията на ОС на НАБОО;
 2. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) да спазва Етичния кодекс на професията;
 3. да плаща редовно членски внос;
 4. да съдейства за изпълнение целите на Асоциацията;
 5.  да участва в мероприятия и дейността на Асоциацията.

 

Член 11

Членството в Асоциацията се прекратява на едно от следните основания:

 1. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) по желание на всеки член на Асоциацията, в едномесечен срок след отправяне на едностранна писмена молба, адресирана до УС на Асоциацията;
 2. при неплащане на членски внос до три месеца след определените от ОС срокове за   плащане;
 3. при извършване на дейност, в противоречие с разпоредбите на настоящия устав и подронваща авторитета на Асоциацията;
 4. при смърт на физическото лице или поставяне под пълно запрещение, както и при прекратяване на дейността на юридическото лице, на основанията според ТЗ.

Член 12

/1/ Предложение за изключване на член от Асоциацията може да се направи от Управителния съвет, негов член или член на Асоциацията. Предложението трябва да бъде мотивирано и направено в писмена форма. То се разглежда на редовно заседание на Общото събрание.

/2/ (Нов с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.) Когато членството в Асоциацията се прекратява поради неплащане на членски внос, изключените членове на Асоциацията имат право да продължат членството си в Асоциацията след издължаване на всички неплатени вноски.

Член 13 (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)

Редовите, Напускащите и Изключени членове нямат право върху имуществото на Асоциацията.

Глава четвърта

Устройство

Член 14

 Органи на Асоциацията са:

–  Общо събрание;
–  Управителен съвет;

–  Председател на УС;

 

Член 15

/1/ Общото събрание е висш ръководен орган на Асоциацията;

/2/  ОС се състои от всички членове на Асоциацията;

/3/  ОС се провежда най-малко един път годишно;

Член 16

 Общото събрание има следните правомощия:

 1. Изменя и допълва устава на Асоциацията;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. Определя размера на членския внос;
 4. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Асоциацията;
 5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 6. (Отм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.);
 7. Взема решения за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;
 8. Приема бюджета на Асоциацията;
 9. Приема годишен отчет за дейността на Управителния съвет;
 10. Взема решения по други въпроси, предвидени в устава.
 11. (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.)  Взема решения по други въпроси, касаещи Асоциацията и членовете ѝ.

 Член 17

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж в годината. УС свиква ОС по негова инициатива или по искане на 1/10 от членовете на Асоциацията. Ако във втория случай УС не свика с писмена покана ОС в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 06.10.2019 г.) Поканата за свикване на Общото събрание се обявява в „Държавен вестник” или на официалния уеб сайт на НАБОО и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

/3/ Поканата трябва да съдържа проект на дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му, както и съобщение по чия инициатива се свиква.

 

Член 18

/1/ Заседанията на ОС се ръководят от избран на заседанието председател. До избирането на Председател на събранието работата му се ръководи от Председателя на УС.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 06.10.2019 г.) За всяко заседание на ОС се води протокол, който се подписва от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола. Към протоколът се прилагат документите от заседанието.

 

Член 19

Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Асоциацията. Ако не са се явили необходимото число членове на събранието, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Член 20

/1/  Всеки член на Асоциацията  има право на един глас.

/2/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) Физическите лица, членове на Асоциацията имат право на един глас в ОС, който се осъществява лично от физическото лице или от упълномощено от него лице.

/3/ Юридическото лице, член на Асоциацията има право на един глас, който се осъществява или от представляващия ЮЛ или упълномощен от него.

Член 21

 

/1/  Решенията на ОС се вземат с мнозинство от гласовете на присъствалите членове.

/2/ При вземане на решения за изменението на Устава, за прекратяване на Асоциацията или за сливането ѝ с друга, е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/  По въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат решения.

Член 22

(Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)

/1/ Асоциацията се управлява от Управителен съвет.

/2/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 4 години.

/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)Управителния съвет е в състав от 4 члена и Председател, които се избират измежду членовете на Асоциацията от Общото събрание.

/4/ Управителния съвет избира между членовете си Заместник -председател.

/5/  Юридическите лица, членове на Асоциацията  могат да участват в Управителния съвет с един представител, който е избран от Общото събрание.

 

Член 23

Управителния съвет има следните правомощия:

 1. да представлява Асоциацията;
 2. да определя адреса на управлението на Асоциацията;
 3. (Изменен с Решение на Общото събрание от 04.02.2012г.) избира и предлага за освобождаване членовете на Асоциацията;
 4. да осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 5. управлява имуществото на Асоциацията;
 6. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 7. взима решения за свикване на ОС;
 8. приема правила за организацията на работата си;
 9. при прекратяване на Асоциацията извършва ликвидация  или избира ликвидатор;
 10. взема решения по всички въпроси, които според устава или по закон не спадат в правомощията на ОС;
 11. (Нова – с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Взема решение за участие в други организации.

Член 24

/1/  Управителния съвет се свиква на заседания от Председателя си най-малко веднъж на два месеца.

/2/  За всяко заседание се води протокол, който се подписва от присъстващите членове.

/3/ (Изменен с Решение на Общото събрание от 12.05.2012г.) УС може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има установена двустранна телекомуникационна връзка, в реално време, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданите въпроси и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/  Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите, а решенията свързани с разпореждането на имущество, от всички членове;

/5/  УС може да вземе решения и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

Член 25 

/1/ Председателят на УС се избира от Общото събрание;

/2/ Председателят на Асоциацията има следните права и задължения:

 1. представлява Асоциацията лично, съгласно дадените му правомощия от УС;
 2. организира дейността на Асоциацията и осъществява оперативно          ръководство;
 3. управлява имуществото на Асоциацията и осъществява оперативно ръководство;
 4. по решение на УС или по своя инициатива свиква ОС;
 5. организира подготовка и провеждането на заседанията на УС;
 6. председателства заседанията на УС;
 7. осигурява изпълнението на решенията на УС;
 8. сключва и прекратява допустимите от закона договори от името на Асоциацията;
 9. изпълнява и други функции, които не са от изключителна компетентност на ОС

         или УС.

Глава пета

Имущество

Член 26

/1/ Имуществото на Асоциацията се състои от пари, движими и недвижими вещи и вещни права, права на ползване, права върху обекти на интелектуална собственост и авторски права.

/2/ Имуществото на Асоциацията се формира от членски внос, дарения, приходи от дейността на Асоциацията.

/3/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Размерът на членският внос за членовете на Асоциацията е както следва:

    3.1. За неработещи ученици и студенти до 25 годишна възраст, обучаващи се в   сферата на оптиката и оптометрията, в размер на 20 лева годишно.

    3.2. За физически лица – оптици и оптометристи, в размер на 60 лева годишно;

    3.3. За юридически лица, собственици на 1 оптика – 120 лева годишно;

    3.4. За юридически лица, собственици на до 4 оптики, включително, в размер на 240 лева годишно;

    3.5. За юридически лица, собственици на 5 и повече оптики – 360 лева годишно;

    3.6. За юридически лица, извършващи дейност по внос, дистрибуция и производство  на оптически материали, в размер на 500 лева годишно;

/4/  (Нова – с решение на Общото събрание от 25.03.2018г.)  Пълният размер на годишния членски внос е платим до 31.03. на годината, за която се дължи.

/5/ (Нова – с решение на Общото събрание от 25.03.2018г.)  Към пълният размер на годишния членски внос при плащане след 31.03. се добавят 20% към дължимата сума по алинея 3.

/6/  Размерът на членският внос може да бъде променян на редовно заседание за Общото събрание.

/7/ (Нова – с Решение на Общото събрание на НАБОО от 04.02.2012г.)  Почетните членове на Асоциацията не заплащат членски внос.

/8/ (Нова – с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) По случай събития и годишнини от събития от значение за Асоциацията, Общото събрание може да определи друг размер на членския внос за съответната година.

Глава шеста

Прекратяване

Член 27

Асоциацията се прекратява на следните основания:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяване на несъстоятелност;
 3. по решение на съда по регистрацията му.

Член 28  

/1/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

 /2/ (Изм. с Решение на Общото събрание от 25.03.2018г.) Ликвидацията се извършва от УС на Асоциацията или от определено от него лице. УС на Асоциацията или определеното от УС лице извършват предвидените по Търговския закон действия по ликвидация, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредитори.

Член 29

Имуществото на Асоциацията, след ликвидация и след удовлетворяване на кредиторите на Асоциацията се разпределя между неговите пълноправни членове или съгласно решение на УС към момента на прекратяването му.

                                                                                    Председател на УС на НАБОО:

                                                                                    Мина Стоянова – Димитрова

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.