Новини

ОПТОМЕТРИЯТА: сигурна и ефективна алтернатива при първичното очно здравеопазване

 

Eвропейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО)

Оптометрията: сигурна и ефективна алтернатива при първичното очно здравеопазване!

 

Изявление на ЕСОО относно изследване, озаглавено „Сравнителен анализ на предоставяне на първично здравеопазване на очите и зрението в три Европейски държави” от Департамента за медицински мениджмънт на Университета в Дуисбург-Есен

 

Декември, 2011 г.

 

Секторът на първичното очно здравеопазване е организиран различно в различните европейски държави. Същественото е, че съществуват три различни системи за очно здравеопазване:

  • В страни, където то е поверено почти изключинелно на ортометристи
  • В страни, където отговорността се поделя от оптометристи и офталмолози
  • В страни, където то е поверено почти изключително на офталмолози

 

От името на Европейския Съюз за Оптометрия и Оптика, Департаментът за Медицински метиджмънт на Университета в Дуисбург-Есен проучи тези три системи по отношение на разходи и обезпечаване*. Резултатите от здравно-икономическото изследване показват, че една по-голяма интеграция на оптометристи в сферата на първичното очно здравеопазване е безопасна, ефективна и необходима:

 

  • Моделът, базиран изцяло на оптометристи – както във Великобритания – където оптометристите са доставчици на първично очно здравеопазване, е точно толкова сигурен, колкото и модел, базиран изцяло на офталмолози, доставящи първично очно здравеопазване.
  • В страна като Германия, където понастоящем оптометристи и офталмолози си разделят отговорностите, осигуряването на очни грижи щеше да колабира, ако оптометристите вече не бяха поели значителна част от задачите в този сектор. Това е свързано с факта, че в момента в Германия около 73% от всички предписания за зрителна помощ и около 67% от първичната очна помощ при контактни лещи се извършват от оптометристи.
  • В страна като Франция, където офталмолозите носят почти цялата отговорност в тази сфера, има нужда от ясен растеж на броя доставчици на първична очна помощ в бъдеще, поради демографски проблеми и намаляване на броя на офталмолозите.
  • Демографската промяна поради застаряването на населението води основно до нарастване броя на зрителни състояния, свързани с възрастта, които трябва да се разпознават бързо и лекуват, когато е възможно. Само за свързаната с възрастта макулна дегенерация (AMD) авторите прогнозират нарастване в Германия от 875 000 случая през 2007г. на 1 769 000 през 2050г. Това от своя страна води до необходимост от повече доставчици на първични очни грижи в бъдеще.
  • Клиничната и академична подготовка, предприета от оптометрист е значително по-ефекнивна като разходи от тази на офталмолог, като струва до две трети по-малко.

На фона на здравето и здравно-икономическите проблеми, осветлени в това проучване, ЕСОО призовава за по-голямо интегриране на подходящо квалифицирани оптометристи в сферата на първичното очно здравеопазване в цяла Европа:

 

  • Проучването, озаглавено „Сравнителен анализ на доставяне на първично здравеопазване на очите и зрението” от Департамента за медицински Мениджмънт на Университета в Дуисбург-Есен, показва по впечатляващ начин, че днес се нуждаем по различни причини от по-добро интегриране на оптометристи, като доставчици на първична очна помощ в европейските общества. И по-специално, демографската промяна ще изисква повече добре квалифицирани доставчици на първична очна помощ в бъдеще.
  • Пълната интеграция на оптометристи в тази сфера е необходима за подобряване на очните грижи на населението и намалява разходите за обучение на съответните доставчици на очни грижи. Засега, съответните законови обезпечения трябва да бъдат създадени в различните европейски страни.

 

Обучение на ортометристи в Европа

 

Оптометристите в Европа се обучават в университети и други образователни заведения. Продължителността на обучението и клиничната подготовка обикновено е 3,5 до 4 години. В момента 15 европейски страни предлагат бакалавърска степен и/или магистърска степен за Офталмология / Оптометрия според Болонските критерии.

 

Относно ЕСОО

 

ЕСОО е европейската организация-чадър, представляващ интересите на повече от 75 000 оптометристи и офталмолози от 31 европейски страни. Неговата цел е да допринася за очното здраве на обществото през границите и да хармонизира клиничните и образователни стандарти на оптометричната и оптична практика в Европа. Още информация за ЕСОО може да се намери на www.ecoo.info